Browsing Tag

ส่งผู้แทนทางทหารเจรจา

สองเกาหลีชื่นมื่นส่งนายทหารระดับสูงคุยกันรอบ 10 ปี

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) และสาธารณรัฐเกาหลี (ROK) ได้เริ่มต้นการเจรจาทางทหารระดับทั่วไปแล้วในหมู่บ้านปันมุนจอม บริเวณเขตปลอดทหาร เส้นขนานที่ 38 ชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้…