Browsing Tag

ออกที่

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง“พระองค์โสม”เสด็จฯประทับรพ.จุฬา

2 กุมภาพันธ์ 2562 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี…