Browsing Tag

เขตรักษาพันธุ์

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร และการศึกษาของเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์