Browsing Tag

เข้าเฝ้าถวายพระไตรปิฎก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯท่านผู้หญิงทัศนีย์อดีตพระอาจารย์ เข้าเฝ้าถวายพระไตรปิฎก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯท่านผู้หญิงทัศนีย์อดีตพระอาจารย์ เข้าเฝ้าถวายพระไตรปิฎก วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล…