Browsing Tag

เจ้าหญิง

เจ้าหญิงของปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและซื้อสิ่งของที่ราษฎรนำมาขายในตลาด โดยไม่ถือพระองค์และเป็นกันเองกับราษฎร…