Browsing Tag

เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์