Browsing Tag

แจกจ่าย

4จว.วิกฤติแล้งหนัก เร่งแจกจ่ายน้ำด่วน

ปภ.ประกาศเขตฯ ฝนแล้ง 4 จว. 6 อำเภอ ต้องแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์