Browsing Tag

แต่งตั้ง

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีบิ๊กตู่2

10 ก.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯคนที่ 29

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 11 มิ.ย. 2562 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ…

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งอำพน บิ๊กแดงเป็นกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตามประกาศลงวันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2560…

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง’อำพน-พล.อ.เฉลิมชัย-พล.อ.อ.จอม’เป็นองคมนตรี

วันที่ 2 ต.ค.61  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่…

ด่วน!!นายกใช้ม. 44 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

14 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยที่ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 95/2557 เรื่อง…

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งฐิติราช–ธนภัทรเป็นข้าราชการในพระองค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหาร…

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง…

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “บิ๊กแดง” เป็น “นายทหารพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร. ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายทหารพิเศษ อาศัยความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560…