Browsing Tag

แต่งตั้ง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙…

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์จำนวน 2 ฉบับแล้ว โดยฉบับแรกประกาศในเล่ม 135 ตอนพิเศษ 141 ง มีเนื้อหาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม…

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 6 นายพลตำรวจใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 72 ง เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ…

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมีพระราชโองการแต่งตั้งกรรมการโครงการหลวงชุดใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ…