Browsing Tag

โครงการ

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการดอยหลักแต่ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาส

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี

องคมนตรีติดตามโครงการบริหารน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ

องคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

สมเด็จพระสังฆราชประทานให้เฝ้ารับผ้าไตร

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารธนาคารออมสิน นำผู้อำนวยการภาคจำนวน 18 ภาคของธนาคาร เฝ้ารับประทานผ้าไตร เพื่อเชิญไปในการบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอมก๋อย

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงติดตามโครงการแลกเปลี่ยนฯสิงคโปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้น โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์…

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดงเย็น

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 125 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน…