Browsing Tag

ใส่ชุดไทย

วัฒนธรรมชวนใส่ชุดไทยเล่นสงกรานต์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้หารือกับ 23 หน่วยงาน ร่วมกำหนดแนวทางจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงเทศกาลภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า…