Browsing Tag

ไทย}ภูฏาน}สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

ไทยภูฏานสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (Mr. Tshewang Chophel Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญของการสนทนา…