Browsing Tag

13 ทุ่ง

กรมชลฯยัน13 ทุ่งพร้อมรับน้ำแก้มลิงลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางส่วน

กรมชลประทาน เริ่มทยอยส่งน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ แก้มลิง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางส่วนแล้ว พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนบนเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนตอนล่างเหลือเพียงบางส่วน จึงทยอยส่งน้ำเข้าพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงต่างๆ ทางตอนบน ตั้งแต่กลางเดือน