Browsing Tag

30%

ไทยปริมาณฝนลดลงกรุงเทพ ปริมณฑล30%

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562"พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ โดยด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง ยังคงมีปริมาณฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ